Algemene leveringsvoorwaarden Christine Boland


Artikel 1: algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten tussen Christine Boland (hierna: CB) en de opdrachtgever met
betrekking tot de verkoop en levering van diensten zoals o.a. het verzorgen van
lezingen, presentatiewerkzaamheden, workshops, het leveren van advies, het schrijven
van artikelen.


1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever, degene die een
opdracht verstrekt aan CB, voor levering van één of meerdere diensten/goederen zoals
o.a. omschreven in artikel 1.1


1.3 Bedingen die zijn opgenomen in algemene voorwaarden van opdrachtgever, die
afwijken van de Algemene Voorwaarden van CB, worden alleen aanvaard wanneer deze
vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door CB en opdrachtgever zijn overeengekomen.
Artikel 2: Aanbieding en en bevestiging


2.1 Alle aanbiedingen van CB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


2.2 Een overeenkomst tussen CB en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke of
elektronische (e-mail of SMS ) goedkeuring van de offerte. De uitdrukkelijke instructie
de werkzaamheden aan te vangen voorafgaand aan de schriftelijke of elektronische
goedkeuring geldt als voorlopige goedkeuring van de offerte.


Artikel 3: prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld .


Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 CB zal al het redelijke doen om zich optimaal voor te bereiden en de opdracht in overleg
met de opdrachtgever af te stemmen op diens doelstellingen en organisatie.
4.2 CB zal iedere opdracht naar eer en geweten naar beste kunnen ten uitvoer brengen, in
overeenstemming met de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever.
4.3 CB is respectvol ten aanzien van haar toehoorders en opdrachtgever(s).


Artikel 5: Geheimhouding
5.1CB gaat vertrouwelijk om met alle vertrouwelijke informatie die CB t.b.v. een opdracht door
de opdrachtgever verstrekt krijgt.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
6.1 Het is niet toegestaan naam en/of beeltenis van CB te gebruiken in publicitaire uitingen
zoals advertenties e.d., noch op schrift noch op internet, zonder schriftelijke
toestemming van CB met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de
bijeenkomst.


6.2 CB behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op het door haar voor de
opdrachtgever ontwikkelde materiaal. Opdrachtgever mag dit materiaal niet kopiëren,
reproduceren, heruitgeven, uploaden, verzenden, publiekelijk vertonen of gebruiken om
afgeleid werk te produceren of distribueren voor gebruik buiten de interne
bedrijfsvoering zonder schriftelijke toestemming van CB.


Artikel 7: Pers
7.1 De aanwezigheid van pers en/of cameraploegen bij lezingen, presentaties, workshops
etc van CB dient altijd vooraf met CB te worden overlegd. CB heeft te allen tijde het
recht contact met, of optreden in bijzijn van pers en/of cameraploegen te weigeren.
7.2 Eventueel te vervaardigen foto’s, geluid of beeldopnames van CB en/of het door haar
ontwikkelde materiaal mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaaktzonder
toestemming vooraf van CB.


Artikel 8: Betaling
8.1 Betaling geschiedt binnen de in de opdracht vastgestelde termijn:
50% van het overeengekomen bedrag bij boeking en 50% binnen 14 dagen na afloop van
de geleverde dienst. CB draagt zorg voor tijdige facturering.


8.2 CB is gerechtigd om 1 % rente per maand in rekening te brengen indien geen betaling
binnen tien dagen na de factuurdatum is ontvangen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is CB bovendien gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten tot
volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zonder dat CB op enige wijze tegenover
de opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor schade die daardoor zal ontstaan.


Artikel 9: aansprakelijkheid bij schade
9.1 CB aanvaardt haar wettelijke verplichting tot vergoeding van de directe schade alleen
voor zover deze het maximum haar beloning voor de door haar geleverde diensten of
goederen niet te boven gaat. Iedere verdere aansprakelijkheid, waaronder ook die voor
indirecte schade, wordt uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van het CB.


Artikel 10: Annulering opdracht
6.1 Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt vóór of op de (1e
)
dag van uitvoering van de dienst, heeft CB recht op één van de de volgende door de
opdrachtgever te betalen vergoedingen:

 • Bij annulering langer dan dertig dagen voor aanvang van de dienst is de opdrachtgever
  verplicht 50% van de afgesproken vergoeding te betalen.
 • Bij annulering korter dan dertig dagen voor aanvang van de dienst is de opdrachtgever
  verplicht 60% van de afgesproken vergoeding te betalen.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de dienst is de opdrachtgever
  verplicht om 80% van de afgesproken vergoeding te betalen.
  6.2 In geval de opdrachtgever na aanvang van de dienst de opdracht tussentijds beëindigt of
  anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, is de opdrachtgever verplicht om
  100% van de afgesproken vergoeding te betalen en heeft de opdrachtgever geen recht
  op enige verdiscontering of terugbetaling.
  6.3 Wanneer wegens zwaarwegende redenen of overmacht een vooraf overeengekomen
  dienst door CB niet geleverd kan worden, zal CB in overleg met de opdrachtgever, alles
  in het werk stellen om óf voor passende vervanging te zorgen, danwel een nieuwe
  datum af te stemmen of een andere voor beide partijen passende oplossing te zoeken.
  Indien dit niet mogelijk is is CB in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst te
  ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat zij tot vergoeding van enige schade is
  verplicht. Bij vervanging wordt het overeengekomen honorarium aangepast aan het
  geldende honorarium van de vervanger.
  Artikel 11. Toepasselijk recht
  11.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten
  die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
  tussen partijen zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde
  rechter te Amsterdam.

Bekijk gratis Tijdgeest & Trendanalyse

Vul je gegevens in en je ontvangt direct een persoonlijke link om dit event terug te kijken:

Bekijk gratis Design Language

Vul je gegevens in en je ontvangt direct een persoonlijke link om dit event terug te kijken:

Bekijk Gratis Webinar Live@Lunch

Vul je gegevens in en je ontvangt direct een persoonlijke link om dit event terug te kijken:

Download gratis Design Language PDF

Vul je gegevens in en je ontvangt direct een persoonlijke link om dit event terug te kijken:

Download Tijdgeestanalyse PDF

Vul je gegevens in en je ontvangt direct een persoonlijke link om de pdf te downloaden:

Geen producten in je mandje